بلغور گندم با دستگاه‎ها‎ی مکانیزه


زمانی که گندم کاملا تمیز‎‎شد، به والس ۱ BREAK‎‎وارد‎‎می‎شوند و توسط پنوماتیک بلغور و سپس به الک منتقل می شود. آردتولیدی وارد مارپیچ آردشده و مابقی بلغوربهBREAK 2‎‎انتقال‎‎می‎یابد. این فرآیند ادامه پیدا‎‎می‎کند تابه آخرین والس برسد و دانه‎ها‎ی مغزازسبوس جداشوند. در والس ۵و۴ BREAKسبوس ازآردجدا شده وبه سالن سبوس منتقل‎‎می‎شود تادرآنجابسته بندی شوند.

اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *